Beth yw 'Dewisiadau'?

Gwasanaeth iechyd a gwybodaeth rhad ac am ddim a sefydlwyd gan Dîm Cymuned Iach Cyngor Tref Prestatyn yw 'Dewisiadau'.

Clwb Ffitrwydd Anenwogion Dewisiadau! Cynllun cyfeirio at ymarfer corff ar gyfer pobl Prestatyn ac Alltmelyd ydyw.

Rhaglen 12 wythnos ydyw i unrhyw un sy'n dymuno gwella eu dull o fyw, drwy ymarfer corff a deiet, sy'n cynnig cyngor, cyfarwyddyd ac anogaeth ar hyd y ffordd.

Pob wythnos am 12 wythnos yn olynol byddwch yn mynychu un o ddwy sesiwn, naill ai ar ddydd Mawrth neu ar ddydd Iau.

Mae'r cwrs yn cynnwys asesiad iechyd a ffitrwydd cychwynnol a fydd yn eich asesu o ran unrhyw rai o 5 ffactor risg clefyd y galon.

Bydd y sesiynau'n cynnwys gwahanol weithgareddau ac ymlacio i helpu i wella symudedd, ystwythder a lefelau ffitrwydd / egni.

Dilynir hyn gan sgwrs anffurfiol ynghylch amrywiol faterion yn ymwneud ag iechyd, er enghraifft:

  • Deall colesterol / trawsfrasterau
  • Labelu bwyd
  • Colli pwysau a gweithgaredd

Ynghyd ag unrhyw bynciau eraill yr hoffech eu trafod â ni!

Cardiau Dewisiadau

Yn ogystal â'r sesiynau am ddim, byddwch yn derbyn tocynnau bob wythnos i fynychu unrhyw rai o'r dosbarthiadau a'r campfeydd ar ein prif raglen weithgaredd "Dewisiadau", er enghraifft Tai Chi, Aerobeg Salsa, Pilates i enwi ond ychydig.

Mae hwn yn wasanaeth sy'n rhad ac am ddim, a'r cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dod yn ôl ymhen 12 wythnos i weld pa welliannau ydych wedi'u cyflawni.

Paham trafferthu?

Mae diffyg symud a deiet gwael yn gwneud inni deimlo'n ddiegni ar fyr o dro ac mae gwneud y gorchwyl lleiaf yn dechrau teimlo fel gwaith gwirioneddol galed ac felly bydd pethau'n mynd ar i lawr inni. Ymhen amser gall y dull yma o fyw arwain at glefyd megis Pwysedd Gwaed Uchel, Diabetes, Clefyd y Galon, problemau Esgyrn a Chymalau ac Iselder. Gall ychydig newidiadau syml atal hyn rhag digwydd. Ar ôl cyn lleied â 4 wythnos i mewn i'r rhaglen bydd y rhan fwyaf o bobl yn sylwi ar welliant o ran symudedd, cwsg, rheolaeth pwysau a straen. Po fwyaf a wnewch chi, po fwyaf y byddwch yn teimlo awydd ei wneud. Mae'r cwrs yn dangos y cyfeiriad iawn ichi, ac ni fydd yn eich gorfodi i wneud unrhyw beth nad ydych yn dymuno ei wneud. Y prif faen prawf ar gyfer y cwrs yw bod arnoch eisiau gwella eich iechyd eich hun.

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth hwn? Mae 'Dewisiadau' yn agored i unrhyw un yn ardal Prestatyn ac Allt Melyd. Os oes gennych broblem feddygol a'ch bod yn pryderu nad yw'r cwrs yn addas ar eich cyfer, cewch ofyn i'ch meddyg teulu eich cyfeirio. Gyda'ch caniatâd chi, bydd y meddyg yn anfon unrhyw wybodaeth y tybia fod ei hangen ymlaen atom i'n galluogi i gwrdd â'ch anghenion. Mae yna ychydig grwpiau o bobl na fyddant o bosib, oherwydd anhwylderau meddygol ansefydlog, yn addas ar gyfer y cwrs, ond a fyddant ar eu hennill o gael cyngor ynghylch deiet a gweithgaredd. Mae croeso i unrhyw un ddod draw am sgwrs anffurfiol.

Ble i ddod o hyd inni?

Adeiladau Cyngor Tref Prestatyn (Nesaf at yr Halifax) 7 Ffordd Llys Nant Prestatyn

Pryd ydym ar agor?

O ran sesiynau galw heibio i gael gwybodaeth a chyngor

teimlwch yn rhydd i alw draw ar ddydd Mawrth o 9.30 - 11.30.

I archebu apwyntment piciwch heibio neu ffoniwch : 01745 881953/5/0

Mae apwyntments gogyfer â chofrestru yn brin felly peidiwch ag oedi - archebwch heddiw. Martin Fearnley: Cyd-drefnydd. Sue Edwards: Hyfforddwraig Gymunedol Ymarfer y Galon, a Debbie Hughes Gweithwraig Prosiectau Cymunedol.