Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Holiadur y Llyfryn Hunangymorth ‘You'll Never Walk Alone’

Atebwch BOB UN o’r cwestiynau gyferbyn os gwelwch yn dda a dychwelyd yr holiadur cyflawn i sylw Martin Fearnley, Cydlynydd Cymunedau Iach ac Anghydraddoldeb mewn Iechyd yng Nghyngor Tref Prestatyn, 7 Ffordd Llys Nant, Prestatyn, LL19 9LR neu ewch ag o i unrhyw un o’r lleoliadau sydd wedi’u rhestru isod.

BYDDWN YN RHOI POB HOLIADUR CYFLAWN MEWN CYSTADLEUAETH ‘DYNNU O HET’ CHWARTEROL SY’N RHAD AC AM DDIM.

Hyd yn oed os nad ydych wedi defnyddio rhyw lawer ar y canllawiau yma, byddwn yn croesawu eich ymatebion.

Byddwn yn trin pob gwybodaeth a rowch i ni yn hollol gyfrinachol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Martin Fearnley os gwelwch yn dda yng Nghyngor Tref Prestatyn ar 01745 881950 / 881955.

DIOLCH I CHI AM EICH CYDWEITHREDIAD

Name
Rhif ffôn
Rhyw (Rhowch gylch)
Gwryw Benyw
Oed (Rhowch groes)
20-30 31-40 41-50
51-60 61-70 70+    

1. O ble gawsoch chi eich llyfryn Hunangymorth?

Canolfan Meddygfa Arall
Llyfrgell Tourist Information

2. Sawl gwaith ydych chi wedi bod ar bob taith gerdded yn ystod y mis diwethaf?

3. Ar y teithiau hyn, pwy sydd fel arfer yn cerdded gyda chi?

Aelod o'r teulu Ffrind
Y ddau Ar eich pen eich hun

4. Pa deithiau yn y llyfryn ydych chi wedi eu cerdded?

Taith Rhif:
1   2   3   4  
5   6   7   8  
9   10 11 12
13 14 15 16

Pob un
5. Wnaethoch chi fwynhau'r daith?

Byddaf Na fyddaf
6. Pa mor glir ydy'r wybodaeth yn y llyfryn?
Gwael Gweddol Da
Da iawn Ardderchog  

7. Beth ydy'ch asesiad chi o'ch lefel ffitrwydd personol?

Dim yn ffit Ffit Ffit iawn
8. Pa effaith gafodd y teithiau hyn ar eich iechyd,
os o gwbl?

Wedi gwella Heb newid
9. A fyddwch chi'n dal ati i ddefnyddio'r teithiau hyn yn eich rhaglen i wella/cynnal eich iechyd?

Byddaf Na fyddaf
10. A fyddai gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen o deithiau cerdded, yn cael eu harwain gan arweinydd sydd wedi ei hyfforddi?

Byddaf Na fyddaf

11. Os ydych wedi ateb Byddai, nodwch ar ba ddyddiau a phryd.

Bore Prynhawn Gyda'r nos

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher
Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Dydd Sul